Code google sites

Tiện ích Zoom ảnh cho google site

đăng 00:22, 21 thg 6, 2012 bởi Lê Văn Thuận   [ đã cập nhật 00:25, 21 thg 6, 2012 ]

http://hosting.gmodules.com/ig/gadgets/file/102493921541441143368/thumbnail-viewer.xml

Không thể tìm thấy URL thông số tiện ích

Code kiểm tra IQ

đăng 22:30, 31 thg 5, 2012 bởi Lê Văn Thuận   [ đã cập nhật 22:31, 31 thg 5, 2012 ]


<embed type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="never" src="http://d.violet.vn/uploads/resources/599/iqtest.swf" width="100%" height="450" wmode="transparent">


Code âm lịch

đăng 22:24, 31 thg 5, 2012 bởi Lê Văn Thuận   [ đã cập nhật 22:26, 31 thg 5, 2012 ]
<iframe src="http://www.fivn.com/gadget/amlich.html
v=c231bb77e662987c8e01bb83843de36&container=open&view=home&debug=0&mid=1&lang=all&country=ALL&source=" frameborder="0px" width="280px" height="280px"></iframe>


1-3 of 3