Chúng tôi chuyên trong việc tạo ra cổng thông tin giúp tăng và cải thiện thông tin liên lạc và cộng tác trong doanh nghiệp của bạn.
Chúng tôi có thể cải thiện sự hiện diện internet của bạn băng một website trên nền google site, và cung cấp cổng thông tin điện toán đám mây nhằm mục đích:
. Nhóm cộng tác. Vd: các mạng nội bộ
. Sự hiện diện trang web của công ty bạn trên internet.
. Các sáng kiến kinh doanh trực tuyến.

Chúng tôi là chuyên gia trong việc phát triển các chủ đề và các mẫu cho Google Sites