Hướng dẫn sử dụng List

Thêm và xóa một mục trong danh sách

Các bản mẫu thường có sẵn một vài mục cho bạn xem.

Xóa một dòng

1. Để xóa một dòng, bạn chỉ cần click vào dòng đó.


2. Click Delete this item


Thêm một dòng

1. Để thêm một mục mới, bạn click nút Add item 


Thêm tiện ích Recent List (danh sách gần đây) vào một trang khác

Một khi bạn đã tạo ra một trang danh sách, bạn có thể thêm một tiện ích Recent List (danh sách gần đây) trên bất kỳ trang khác vào trang web của bạn.

1. Click Edit page


2. Click Insert và chọn Recent list items


3Chọn các thuộc tính mà bạn muốn hiển thị cho tiện ích và click Save


4. Sau khi hoàn thành, click Save và bạn sẽ thấy hiện ra tiện ích Recent List