Thay thế bộ lịch sẵn có

Thay thế một bộ lịch sẵn có

Nếu bạn chưa có lịch thì công việc đầu tiên là phải tạo ra nó.

Tạo 1 bộ lịch.

1. Chọn Google Calendar trên thanh điều khiển của Google.


2. Click Create.


3. Đặt tên cho bộ lịch và điền các thông tin cần thiết


4. Chọn Make this calendar public.


5. Click Save
Sau khi tạo xong bộ lịch, bạn quay trở về site của bạn

Trở về Google Sites.

Thay thế bộ lịch sẵn có

1. Click edit button.


2. Click vào chính giữa


3. Click vào Properties 


4. Click nút Change


5. Chọn tên bộ lịch bạn mới tạo ở phía trên


6. Chọn những tùy chỉnh mà bạn muốn hiển thị cho bộ lịch và click Save

 
7.Sau khi thực hiện xong, click nút Save và bộ lịch mới của bạn sẽ hiện raComments