Vào chỉnh sửa trang ---> Chèn Tiện ích khác ---> Tìm kiếm tiện ích "Embed gadget"  ---> Dán code sau đây vào:

<a href="ymsgr:sendIM?TenNick"><img border="0" src="http://opi.yahoo.com/yahooonline/u=TênNick/m=g/t=BieuTuong/l=us/opi.jpg"></a>

Trong đó, TenNick là nick yahoo của bạn và thay chữ BieuTuong bằng các số bên dưới tương ứng với biểu tượng mà bạn muốn.

ImageNo: 6
ImageNo: 7
ImageNo: 8
ImageNo: 9
ImageNo:10
ImageNo: 11
ImageNo: 12
ImageNo: 13
ImageNo: 14
ImageNo: 15
ImageNo: 16