Vào chỉnh sửa trang ---> Chèn tiện ích khác ---> Tìm kiếm tiện ích "Bộ chuyển đổi Tiền tệ" ---> Thay đổi chiều rộng, chiều cao ---> OK. Bạn có thể xem trước tiện ích trước khi OK.